Igračke i programi za decu sa smetnjama u razvoju

Dete sa smetnjama u razvoju je dete koje „ima teškoće u razvoju i nije u mogućnosti
da postigne ili održi zadovoljavajući nivo zdravlja i razvoja, ili čije zdravlje i razvoj mogu znatno da se pogoršaju bez dodatne podrške ili posebnih usluga u oblastizdravstvene zaštite, rehabilitacije, obrazovanja, socijalne zaštite ili drugih oblika podrške.“ Deca sa smetnjama u razvoju imaju znatna oštećenja organskih sistemamanjenje kapaciteta pojedinih funkcija, zbog čega im je otežano izvođenjeodređenih aktivnosti.

Vaspitači u vrtićima ovoj deci posvećuju mnogo pažnje i trude se što više da učestvuju u njihovom napredovanju i lečenju. Za njih su posebno smišljeni igračke koji će pomoći da se na neki način bolje osećaju. Vaspitači sugerišu i posebne preglede kod dečjeg psihijatra zbog teškoća u komunikaciji sa drugom decom i uspostavljanju odnosa sa vaspitačima i decom. Oni ne vole da ih neko dodiruje, ne zanimaju ih kockice i igračke.

Tim stručnjaka i lekara formirao je program za igru, edukaciju i rad sa decom sa posebnim potrebama.Rad sa decom igrackesa smetnjama u telesnom razvoju obuhvata rekvizite za stimulaciju fine i krupne motorike, korekciju ili prevenciju deformiteta stopala, kičme, vežbe pravilnog hoda i sedenja. U suštini to je najbitnije kod ovih mališana. Mentalno oštećenoj deci preporučujemo mnoštvo igara i didaktičkih materijala koje podstiču nedovoljno razvijene saznajne dečje sposobnosti i ujedno pružaju bezbednu igru i zabavu, dok senzornomometenošću koje se odnose na oštećenja čula vida i sluha – različite interaktivne igre. Posebno izdvajamo igračke i didaktičke materijale koje svojim zvučnim i svetlećim efektima, kao i jarkim bojama, stimulišu razvoj pomenutih čula, kao i brojne taktilne igre.

Postoje i razni programi za stimulaciju i roditelja i deteta za dalji razvoj koji doprinose unapređenju zdravlja. Montesori program se zasniva na podsticanju želje za učenjem kod dece, zadovoljavanju radoznalosti, razvijanju radnih navika i samopouzdanja. Sve ovo je moguće ostvariti putem didaktičkih materijala i igara za vežbe praktičnog života, senzorno-perceptivne vežbe, vežbe iz matematičke i jezičke oblasti, vežbe fine motorike. Program inkluzije za decu predškolskog i decu školskog uzrasta – očigledni sadržaji koji su vezani za pojmove iz detetovog okruženja, učenje boja, oblika, veličina, pojava, odnosa, relacija… Svi sadržaji su po težini zadatka prilagođeni deci ovog uzrasta i pružaju im mogućnost da uče i da u tome budu uspešni. Pored pomenutih funkcija, igračke i materijale iz ovog programa odlikuju bezbednost u igri i višestruke mogućnosti upotrebe što pruža nastavnicima i vaspitačima kreativnost i pristup u skladu sa individualnim karakteristikama dece.